نام های تازه ای برای وزارتخانه ها تصویب شده که از قرار زیر است… کمیته امداد = بخشعلی سازمان حفاظت محیط زیست = سبز علی سازمان بهشت زهرا = عروجعلی اداره برق = چراغعلی اداره آب = آبعلی شرکت سهامی شیر و فرآورده های لبنی = شیر علی وزارت حج و اوقاف= قربانعلی کمیته بررسی و ارزشی وزارت ارشاد = نظر علی بانک مرکزی = براتعلی وزارت راه و ترابری = قدمعلی وزارت دادگستری = انصافعلی سازمان غله کشور = شاطر علی کمیته ازدواج های دانشجویی =عشقعلی سازمان حمایت از ایتام = کرمعلی شرکت ایران خود رو = ممدلی رییس صنف قناد ها = قند علی رییس صنف آرایشگران = زلفعلی مسکن وشهرسازی = برجعلی رییس آتش نشانی = نجاتعلی..

مشاهده متن کامل ...