صدای نهان"... از ورای آسمان نگاهم ،چشمانم را می گشایم تا کوچ دلهای عاشق را نظاره گر باشم.عاشقانیکه صدای تپیدن قلبشان ،ناقوس کلیسای تنهایی هاست...انتظاری سخت به رنگ اشک قلبشان...واشکی گرم به گرمی دستان معشوقشان...کدامین عشق جوابگوی دل بیقرار وچشم منتظر واحساس بی پایان است؟کدامین شعر صدای پنهان عشق را طنین انداز میکند؟صدای عشق در اعماق چشمان خانه کرده وبر اشک روان وبر دل می درخشد...

مشاهده متن کامل ...