شهید مرتضی مطهری بعد از وفات پیغمبر اکرم(ص)، حافظ و نگهدارنده واقعی دین مبین و حامی و پشتیبان حقیقی قرآن کریم خاندان نبوت و رس بودند و این مطلب از مطالعه تاریخ و طغیانها و انقلابها و فتنه هایی که در قرن اول و دوم و سوم هجری واقع شد به خوبی روشن می شود. در آغاز امر به راهنمایی قرآن و در اثر مساعی و زحمات پیغمبر اکرم(ص) بسط و توسعه یافت و در محیط مسلمین آن روز نفوذ معنوی عجیب و خارق العاده پیدا کرد و این بسط و توسعه و نفوذ رو به افزایش گذاشت و منبع قدرتهای عظیم نظامی و شد تا جایی که در کمتر از نیم قرن اکثر معموره جهان آن روز را در زیر سیطره و سلطه خویش درآورد. ولی البته چنان که همه می دانیم این سیطره و سلطه دیری نپایید که در اثر عدم لیاقت خلفا و فساد دستگاه خلافت و بالاخص ظلمها و جورهای بی حد و حصری که دستگاه خلافت نسبت به مردم روا می داشت، ضعیف شد. ملل مختلفه ای که به گرویده بودند از عرب و غیر عرب، از جور خلفا به ستوه آمدند و دست به انقلابها و طغیانها زدند تا جایی که ابومسلم اسانی با لشکری که از عاجم و ایرانیان فراهم آورده بود ش ت سختی به دستگاه خلافت اموی وارد آورد که منجر به انقراض آنها در شرق شد. با همه این احوال، نفوذ معنوی و قرآن کریم و پیغمبر اکرم(ص) همچنان در دلها بود و حکومت می کرد و بدیهی است که اگر با آن همه فساد و تباهی که در دستگاه خلافت و کادر ی پیدا شده بود نفوذ معنوی و هم ضعیف شده بود، یکباره اساس این دین حنیف برچیده شده بود و امروز در همان جهان اثری از او باقی نمانده بود. در چنین دورانی که ابرهای تیره جور و ظلم و فسق و فجور خلفا آسمان نورانی را تیره کرده بود، اهل بیت پیغمبر(ص) یعنی همان بزرگوارانی که ما آنها را به عنوان ائمه اطهار(ع) می شناسیم دامن همت به کمر زدند و در مقام تعلیم و تلقین معالم ی و بسط و توسعه نفوذ معنوی ی پرداختند، خود را از سیاست به کناری کشیدند و حوزه های تدریس و تعلیم و تربیت تشکیل دادند و به بیان معارف الهیه و تفسیر قرآن مجید و ح ...

مشاهده متن کامل ...