و باز دنیا شروع می شه خیلی خیلی خیلی با خودم فاصله دارم یه جورای هنگم ، گیجم فقط دارم شانس میارم ای کاش تا به پیچ بعدی نرسیدم چشمام باز بشه کلی سوال و کلی حرف کلی علامت !!!! من ، تو نداره بی هیچ رویایی من ، بی معنای آرزو من ، یه جاده یه مسافر من ، وقت رفتن رسیدن موندن

مشاهده متن کامل ...