1.دلت را به دریانزن آ به ساحل بر خواهی گشت دلت را به رود بسپار تا لذت سفر را ی 2.آنان که دیده هایشان را کتمان میکنند چگونه در ندیدنت ستایشت کنند هر چند ندیدنمان دلیل محکم بر حضور توست 3.از آن چه می تر سیم شه نمی کنیم باشد که بدانیم بی شک به آن دچار می شویم 4.بدبختی در نبود خوشبختی نیست در نبودتوان آدمی در تحمل خوشبختی دیگران است 5.عهد نامه ای باید خورده شود عَلَم گشته کتاب ها کار موریانه می کنند با مزه خاک 6.دنیا را بر خود سخت نگیر سخت گیر خودت باش تاسخت ترین سختی ها سهولت یابد 7.ترسم از آن است که گان بیدار شوند وباز خود را به خواب غفلت زنند!

مشاهده متن کامل ...