پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

نفس / حجت اشرف زاده / بهروز صفاریان
درخواست حذف اطلاعات
شلیک کن! اما نمی دونیما هردو درگیرِ یه احساسیمما هردو می جنگیم و می میریماما همو اصلا نمی شناسیم! من مطمئنم که تو مثل منخونه ت هنوز چشم انتظارت هستوقتی که دلتنگی، توو هرلحظهحس می کنی یکی کنارت هست دنیاتو زیرِ گریه ها دیدیوقتی که بمب خونه ابت کردببین که بین عقل و احساستبرای جنگ کی انتخابت کرد؟! به غیرِ تنهایی، به غیراز مرگمیونِ ما هیچ ارتباطی نیستما هردو اینو خوب می دونیمبه غیر عشق راهِ نجاتی نیستبرای من که عاشقمجهانو بی قفس بکشفقط همین یه لحظه روکنار من نفس بکش موسیقی سینمایی «نفس» به نویسندگی و کارگردانی «نرگس آبیار»

مشاهده متن کامل ...
طهران / حسین سمیعی / آرمان مهربان
درخواست حذف اطلاعات
تو می رسی به من، به قطاری که راهیهمن می رسم به تو، به تماشای این سفرتو خیره ای که باز دوباره بگم: برومن خیره ام که کاش بفهمی "منم ببر" من خیره ام به تو، به تماشای ایستگاهبه خاطرات آ ِ توو کافه نادریگفتم بیا و این چمدونو بگیر بروحالا که انتخابته از خاطرم بری... گفتی که درده، خاطره هایی که بین ماسترفتن کشنده تر که از این خاطرات نیست؟!گفتم که روز رفتن تو، روز مرگمهکی گفته بین رفتن و مرگ ارتباط نیست! تو لحظه لحظه توو نفسِ شهر زنده ایشهری که بی تو مسخ شده با طلسم توهرجا برم به خاطره های تو می رسممن کوچه های شهرو گذاشتم به اسم تو بعداز توکوچه های شب و گریه های منبعداز تو شهرو سیل اگه برداره عادیهگفتم بیا و این چمدونو بگیر بروزیباییِ تو از سر تهران زیادیه!

مشاهده متن کامل ...
آرامش/ بهروز صفاریان
درخواست حذف اطلاعات
آرامش دنیای این روزامهیچکی شبیه تو مث من نیستازت نمی خوام که نری امامنو ببین، این وقت رفتن نیست گرمای دستاتو نگیر از منآغوشِ تو بهم نفس دادهمن سرد می شم با خودم بی تواین حس بهم چند بار دس داده تو قد رویای منی اماگاهی همین رویا عذابم بودعشقت اگه درده تو می دونیاین درد تنها انتخابم بود عشقِ تو دنیای منه امامن بی تو توو دنیا نمی مونممی دونم اینجا برنمی گردیمی ترسم چیزی که می دونم! از گریه هام چیزی نمی دونیمن از خودم همیشه دلگیرمتو با یه لبخند زندگی می دیمن واسه لبخند تو می میرم تو قد رویای منی اماگاهی همین رویا عذابم بودعشقت اگه درده تو می دونیاین درد تنها انتخابم بود عشق تو دنیای منه امامن بی تو توو دنیا نمی مونممی دونم اینجا برنمی گردیمی ترسم چیزی که می دونم

مشاهده متن کامل ...
تسلیم / مهران ضر / حسین سمیعی
درخواست حذف اطلاعات
عاشق همدیگه بودیمسکوتت داره غیر از اینو میگهتظاهر کن ولی فهمیدم اینوتو اینجایی،حواست جای دیگه چه اجباری برای موندنت هستتویی که روحت اینجا در عذابهتویی که از نگاهت میشه فهمیدمثه من حالِت این روزا ابه تویی که عاشقی اندازه ی منیه عمره قلبمو تسخیر کردیبمونی یا بری تردید داریمیونه این دو راهی گیر کردی ترحم می کنی اما همیشهبه احساست یه لحظه شک ن بخوای من میرم اما قول میدمکه دیگه پیشت هرگز برنگردم... تو هرچی که بگی تسلیم میشماگه تکلیفمون معلوم باشههمه دنیامو میدم تا یه لحظههمه دنیای تو آروم باشه

مشاهده متن کامل ...
شی / حجت اشرف زاده / افشین عزیزی
درخواست حذف اطلاعات
آرامش دنیای این روزای من باشتنها تو بودی که همیشه باورم کردمن عاشق تنهاییامم تا تو هستیعشقت منو هر ثانیه تنها ترم کرد درگیر ترس و بغض و دلشوره اموقتی هنوز از خنده هات دورمبا تو تو رویا هم قدم می شمتنها کنار تو خودم می شم تو بیشتر از من به خودم نزدیک بودیهر بار تصویر تو آیینم تو بودیای عشق من هر جا که رفتم با تو رفتمهر جا که پرسیدن بگو دینم تو بودی درگیر ترس و بغض و دلشوره اموقتی هنوز از خنده هات دورمبا تو تو رویا هم قدم می شمتنها کنار تو خودم می شم

مشاهده متن کامل ...
رضا / حسین توکلی / مهرداد نصرتی
درخواست حذف اطلاعات
این روزا خیلی دلم تنگه واسه کبوتراتواسه بغضای غروبِ مسجد گوهرشادواسه عطری که همیشه توو حرم می پیچهواسه حسِ خوبِ توو ورودی باب الجواد اینجا آدما همه با یه صدا می خندنپیش تو کم و زیادی نیست، همه یکرنگناینجا ادما همه شبیه هم را(ه) میرناینجا ادما همه شبیه هم دلتنگن خاک ما قدم قدم طلا که نهاز طلا بیشتره، عشقه میونِ هر قدمتوی این خاک ولی یه حرم رضاستواسه تفسیرِ بهشتِ توو بهشت من چی بگم؟! من نیومدم که از درد بگم، درمون شیمن واسه سلام اومدم، اقا منم ببینمن ازت هرچی توو این دنیا بخوام کم خواستماقا اون دنیا حواست به منم باشه، همین

مشاهده متن کامل ...
نسل من / احمد خلیلی / حسین سمیعی
درخواست حذف اطلاعات
دروغه... دروغه... دروغه... دروغبا نسلم چرا هیچکی رو راست نیستبرای سوالای نسلی که سوختجو به غیر از" خدا خواست"، نیست! دروغه... دروغه... دروغه... دروغببین این دیگه اوج بی رحمیهیه عمری بپرسم، جوابم ولیتو چیزی نگو! تو نمی فهمیه!! با اینکه تو این قصه رو ساختیته قصه با من، فقط گوش کنمن از نسلتون ضربه خوردم، بشین"زدی ضربتی، ضربتی نوش کن" تو گفتی که من یوسف قصه امنگاهت ولی مثل یعقوب نیستبیا حالمو از خود من بپرستو می گی که خوبه، ولی خوب نیست! توو این قصه اصلن عزیزی نبودزلیخای این قصه زندونیهلباسِ برادر تن گرگ بودبرادر همون دشمن خونیه ... توو این وضعیت من به چی دلخوشمبه نسلی که بدبختیاش ثابته؟به نسلی که آب از سرش رد شده؟به نسلی که می سوزه و ته؟ توو این وضعیت من به چی دلخوشمنیازی به تعبیر و ایهام نیستبه نسلی که توو عشق ناکام هست؟به نسلی که فک می کنه خام نیست؟! به اینکه دروغارو چیدن یه وقتمبادا حقیقت مشخص بشهبه تاریخ جعلی ِ توی کتابکه هرهفته در حال ویرایشه...!!! نه حال سوالی، نه فکر جواببه چی دلخوشی که خوشی می کنی؟بیا ما خودی هارو دشمن نکنبه قرآن داری خودکشی می کنی!!! با اینکه تو این قصه رو ساختیته قصه با من...فقط گوش کنمن از نسلتون ضربه خوردم،بشین"زدی ضربتی، ضربتی نوش کن

مشاهده متن کامل ...
نفس
درخواست حذف اطلاعات
شلیک کن! اما نمی دونیما هردو درگیرِ یه احساسیمما هردو می جنگیم و می میریماما همو اصلا نمی شناسیم! من مطمئنم که تو مثل منخونه ت هنوز چشم انتظارت هستوقتی که دلتنگی، توو هرلحظهحس می کنی یکی کنارت هست دنیاتو زیرِ گریه ها دیدیوقتی که بمب خونه ابت کردببین که بین عقل و احساستبرای جنگ کی انتخابت کرد؟! به غیرِ تنهایی، به غیراز مرگمیونِ ما هیچ ارتباطی نیستما هردو اینو خوب می دونیمبه غیر عشق راهِ نجاتی نیستبرای من که عاشقمجهانو بی قفس بکشفقط همین یه لحظه روکنار من نفس بکش موسیقی سینمایی «نفس» به نویسندگی و کارگردانی «نرگس آبیار»

مشاهده متن کامل ...
یک هفت پنج
درخواست حذف اطلاعات
تا تو مادر نشی نمی فهمیبیست و نه سال رنج یعنی چیبعد یک عمر چش به را(ه) بودنصد و هفتاد و پنج یعنی چی....بعد یک عمر چی ازم مونده؟نفسای کبود، می بینی!رفته بودی که زود برگردیبیست و نه سالو زود می بینی؟!.مگه می شه که غرق شه دریامگه می شه تو رو غباری که...حرف باتو زیاده امّا نه!آه از این کربلای چاری که....تو رو مادر چطور زنده به گور...ص ه ام که به موج افتادممثلِ فواره دست و پا بستهتا شنیدم ازاُوجافتادم .صبح دیروز این خبر پیچیدپسری که رسید، بعد یه عمرتیتر رو مه های بعداز ظهرمادری که شهید...شد! ترانه من با صدای کیان مقدم

مشاهده متن کامل ...
یک فنجان "سرزنش"...بشنوید
درخواست حذف اطلاعات
کم کم داره روز و شبای جنگاز یاد همرزمای من می رهباید بگم با اینکه می دونمخیلی برای گفتنش دیرهتا حرف جنگو می زنم انگارتوو چشمشون افسوس می بینمروزای رویایی گذشت و رفتحالا فقط کابوس می بینم!کی فکرشو میکرد از اون روزاجز خاطره چیزی نمی مونهیکی مثه همت برای شهرحالا فقط اسم خیابونه!!! یک عمره که از جنگ برگشتماما هنوزم زیر آتیشمجنگیدم و حالا برای جنگهر روز دارم سرزنش می شماما هنوز دلواپس شهرمبا اینکه توو این شهر محکوممتو تازه می فهمی چرا میگم:وقتی که موجی می شم، آرومم...با صدا و موسیقی حسین سمیعی

مشاهده متن کامل ...
تحت پیگرد قانونی
درخواست حذف اطلاعات
هیچگاه دوست نداشتم به این سرعت دست به چاپ مجموعه ای بزنم اما اتفاقات دست به دست هم داد تا مجاب شوم بخشی از ترانه هایی که برای من تداعی کننده خاطراتی خاص است را به دست ناشر بسپارم، از طرفی خدا را چه دیدید خواستم اگر مرگ به سراغم آمد فرزندی از شعر داشته باشم تا مرا بوسیله ی او یاد کنند.اولین مجموعه از ترانه های من با عنوان تحت پیگرد قانونی منتشر شد.

مشاهده متن کامل ...
حال منو فقط تو می فهمی...
درخواست حذف اطلاعات
تنها و غمگینم/ مثل درختی که/ می خشکه می دونه/ که آ ین درخت/ توی ولیعصرهشبیه فریادی/ که پشتِ یه سکوت/ برای / می جنگه و هنوز/ توی گلو حصرهتنها وغمگینم/ شبیه اونی که/ روز تولدش/ چشم به راه یه/ پیام تبریکهمثل یه ی/ که خوب می دونه/ به آ ین ساعت/ به آ ین نفس/ به مرگ نزدیکهتنها و غمگینم/ شبیه نیمکتِ/ ش ته ی توو پارک/ که اولین باره/ روز و شبو تنهاستشبیه یه ماهی/ یه ماهی توی تنگ/ تنگی که روبروش/ تصویرِ رو دیوار/ تصویرِ یه دریاستحال منو فقط تو می فهمی/ دنیام بعد تو جهنمهوقتی که آغوشت اینجا نیست/ توی جهنمم سردمهحال منو فقط تو می فهمی/ من از جهان فقط تو رو می خوامتو که خودت رو خوب می شناسی/ فقط تو می فهمی چقد تنهام

مشاهده متن کامل ...
دیگری...
درخواست حذف اطلاعات
تو خواستی خودم انتخابت کنم نخواستی برای تو مجبورشم! واسه اینکه یک لحظه عاشق بشم چقد دیگه باید ازت دورشم؟ بگو من کدوم راهو باور کنم؟! تو می دونی چی واسه من بهتره تو باید نجاتم بدی، زندگی منو داره از یاد من می بره... بخوای می شه که دستمو رو کنی ولی دستتو برندار از سرم واسه اینکه یک لحظه عاشق بشم ببین! حاضرم از خودم بگذرم... چقد اشتباهامو دیدی ولی گذشتی و گفتی از عشقِ منه می دونم یه حسیّ هنوز بین ماس که بالاتر از هر پرستیدنه خودم خسته ام اینکه بعد از یه عمر فقط دردمو از تو خواهش کنم یه راهی نشونم بده بعد از این باتو جور دیگه نیایش کنم... تیتراژ سریال «دیگری» با ترانه ای از من

مشاهده متن کامل ...
هرروز می گه دخترم زیباست...
درخواست حذف اطلاعات
بهمن کارگر: ما جنگ رو بیش از اندازه مردونه دیدیم! روایتی از زبان یک دختر جانباز شیمیایی اعصاب و روان: یک عمره این تصویرِ هر روزهرو ویلچرت آروم می شینیموهامو می بندم برات امامادر بهم می گه نمی بینی حس می کنم آرومی، اما نهشاید برای مرگ دلتنگییک عمر از اون روزا گذشت امایک عمره که هر روز می جنگی! هر روز واسه دنیات می جنگمیکی مثه من هس که دنیاشیای کاش می شد که توام یکباریک لحظه توو دنیای من باشی یک عمر من همسنگرت بودمهر بار که موجی شدی، مُردمتو تیر خوردی، من کنارِ تواز آدما زخم زبون خوردم... من منتظر موندم بگی یکبار،که روسری رویِ سرم زیباست!تا نشنوم بابای همسایههرروز می گه دخترم زیباست... بااینکه زیر سایه تم بابادستت برام دست نوازش نیستدردی که حسرت به دلم موندهنه، کمتر از زخمای ترکش نیست ای کاش می شد لااقل گاهیواسه من آغوش تو سنگرشهتوو حسرتِ اینم فقط یک روزح یه کم از قبل بهترشه... با موسیقی مهدی یراحی و صدای میثم حجار

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.