«حجت ال لطفعلی باقریان» یک طلبه ن ناست که به رغم ن نایی، بارها به عنوان مبلغ نمونه کشوری انتخاب شده است.به گزارش مجله مهر، «جابر زمانه» لقبی است که اطرافیانش به او داده اند. ی که از کودکی از نعمت دیدن محروم بوده و برای همین او را به سختی به حوزه علمیه راه داده اند و به سختی هم او را در منبرها و همایش ها به عنوان یک سخنران پذیرفته اند؛ اما توانایی و شهرت او در این زمینه به قدری زیاد شده است که هر برای ب ایی یک به سخنرانی «لطفعلی باقریان» باید چیزی حدود دو ماه در انتظار باشد ی که زمانی حتی او را به خاطر ندیدنش در حوزه علمیه نمی پذیرفتند «حجت ال باقریان» طلبه ن نایی است که حالا مبلغ نمونه کشوری است و به خاطر طنازی ها و بذله گویی هایی که چاشنی سخنرانی هایش می کند به یک منبری محبوب در بین جوانان تبدیل شده است.منبع: http://ahmadfatehi833649. /

مشاهده متن کامل ...