هەن : نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر سنە (سنندج) دو نوجوان را بە اتهام فعالیت بازداشت کردەاند. ب ایە گزارش سازمان ی هەن ، دو نوجوان اهل سنە اوایل شهریور امسال و بە اتهام شرکت در مراسماتی کە در این شهر بە مناسبت ادای احترام بە شریف باجوار و همراهانش برگزار شد و همچنین عضویت و همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند. خبرنگار هەن در شهر سنە هویت این دو نوجوان بازداشت شدە را بە شرح زیر اعلام کردە است؛ ١ـ آرام نیلی ١٧ سالە و فرزند فریدون ٢ـ شاهو پرچمی ١٦ سالە و فرزند محمد این دو نوجوان کورد پس از بازداشت بە مکان نامعلومی منتقل شدە و علی رغم سپری شدن دو ماه از بازداشت، سرنوشت آنها نامعلوم می باشد و همین موجب نگرانی خانوادەهایشان شدە است.

مشاهده متن کامل ...