(ص) شش دستور به حضرت علی (ع) دادند، در دستور وصیت د که یا علی! تو را در مورد خودت به صفاتی سفارش میکنم آنها را از من به یاد داشته باش. اول راستگویی: مبادا هرگز از دهانت دروغی خارج شود دوم ورع: هرگز جرأت بر خیانت پیدا نکن سوم ترس از خدا: گویا او را می بینی زیرا اگر تو نمی بینی او میبیند چهارم گریه از ترس خدا: که در ازای هر قطره اشکی هزار خانه در بهشت برایت بنا شود پنجم بذل : بذل مال و جان در را ه دین خدا ششم اقتدا به سنت من در و روزه و صدقه ام: اما م پنجاه رکعت و روزه ام سه روز در ماه پنچ شنبه اول ماه و چهارشنبه وسط ماه و پنچشنبه آ ماه اما صدقه ، پس هر چه می توانی تا آنجا که گمان میکنی اسراف کرده ای در حالی که اسراف نکرده ای.

مشاهده متن کامل ...