قبل از اختراع لامپ برق ، بیشتر انسانها مخصوصا در فصل زمستان به طور میانگین 10 ساعت می خو دند در سال 1960 این میانگین به 8 ساعت کاهش پیدا کرد در سال 2000 این میانگین بازهم به هفت ساعت وکمتر کاهش پیدا کرد وهمچنان در حال افت است . بیش از یک سوم انسانها کمتر از شش ساعت در شب می خوابند. برای داشتن جسم وروحی سالم وپرنشاط شما به حدود 7 تا 8 ساعت خواب پیوسته ومناسب وشبانه نیازدارید.

مشاهده متن کامل ...