در مورد انی که نمی فهمند و کو کورانه عملی را تقلید می کنند یا انجام می دهند در سوره اعراف آیه 179خداوند می فرماید: در حقیقت بسیاری از جنیان و آدمیان را برای برزخ آفریدیم (چرا که) دل هایی دارند که با آن (حقایق را) دریافت نمی کنند و چشم هایی دارند که با آن ها نمی بینند و گوش هایی که با آن ها نمی شنوند ، آن ها مانند چهار پا هستند بلکه گمراه تر بلی آنها همان غافل ها هستند.

مشاهده متن کامل ...