علی سلیمانی رئیس روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران عضو هیات اجرایی سازمان معلمان ایران سازمان های مدنی، سازمان های مردم نهاد، ngo ها و نهادهای غیر تی همه کلمات هم معنی هستند که به جامعه مدنی اطلاق می شوند و بر اساس شاخص های سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) وجود نهادهای مدنی و مردمی فعال و پویا یکی از نشانه های جوامع توسعه یافته قلمداد می شود.ولی در ت نهم و دهم این مفاهیم تنها در حد کلمه و مفهوم باقی ماندند، چرا که به طور کلی جامعه مدنی در کشور مغفول ماند. در واقع بعد از توجهی که در دوران خاتمی به این مفهوم شد در هشت سال بعدی جامعه مدنی دوباره به دست فراموشی س شد و باعث شد تا مشکلات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی زیادی در کشور به وجود آید و توسعه کمی و کیفی نهادهای مردمی و تشکل های غیر تی با چالش های جدی مواجه شود.اما در حال حاضر و در مفهوم اعتدالی که ت یازدهم مطرح می کند، کاربردی ترین مفهوم اعتدال، این است که ت باید خودش را متناسب با نیازهای جامعه و تحولاتی که جامعه می خواهد و طلب می کند، سازگار کند، و جامعه تی می خواهد که کمتر مداخله می کند و درعین حال اقتدار و قدرت مشروع خودش را هم دارد. جامعه تی می خواهد که نگاه توسعه گرایی داشته باشد و به سمت رشد و حمایت از نهادهای مدنی می رود البته نه به این معنی که به دست خود ت ساخته شوند بلکه زمینه هایی از نظر ، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی برای آن ها فراهم کند که این نهادها بتوانند رشد پیدا کنند.این نگاه کاملا با نگاهی ت پیشین که نهادهای مدنی را رقیب خود می دانست و می خواست آ نها را به اجزای خود تبدیل کند، فرق می کند. در واقع آن ت بر تمرکز و پردامنه نهاد ت و محدود تشکل های صنفی، علمی و یا تبدیل آنها به نهاد های تی و یا اداره آن ها ت از سوی ت تاکید داشت.ولی این نگاه مبتنی بر سوءظن، رقیب دانستن و مطالبه گر بودن، زمینه فعالیت های سازمان های مدنی را کم می کند ، زیرا مهم ترین عاملی که برای تحرک و توسعه وجود د ...

مشاهده متن کامل ...