پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

مرنجان دلم را!
درخواست حذف اطلاعات
نوایی نوایی نوایی نواییهمه با وفایند تو گل بی وفاییغمت در نهان خانه ی دل نشیندبنازی که لیلی به محمل نشیندبنازی که لیلی به محمل نشیندبه دنبال محمل سبک پر قدم زنبه دنبال محمل ای سبک پر قدم زنمبادا غباری به محمل نشیندمبادا غباری به محمل نشیندنوایی نوایی نوایی نواییهمه باوفایند تو گل بی وفاییمرنجان دلم رامرنجان دلم راکه این مرغ وحشیز بامی که برخاست مشکل نشیندز بامی که برخاست مشکل نشیندبنازم به بزم بنازم به بزممحبت که آنجا گ به شاهی مقابل نشیندگ به شاهی مقابل نشیندنوایی نوایی نوایی نواییهمه باوفایند تو گل بی وفاییبه پا یت خلد خار آسان برارمچه سازم به خاری که بر دل نشیندبه دنبال محمل چنان زار گریمکه از گریه ام ناقه در گل نشیند خوشا کاروانی که شب راه طی کرددم صبح اول به منزل نشیندالهی بر افتد الهی بر افتدنشان ج جوانی بگذرد تو قدرش ندانیای جوانی بگذرد تو قدرش ندانینوایی نوایی نوایی نواییهمه باوفایند تو گل بی وفایینوایی نوایی نوایی نواییهمه باوفایند تو گل بی وفاییمنبع: http://almm. /

مشاهده متن کامل ...
حرف حساب!
درخواست حذف اطلاعات
سه چیز زن را به گریه می اندازد... ۱- حرفی که احساسش را جریحه دار کند. ۲- از دست دادن ی را که دوست دارد. ۳- مرور خاطرات خوبی که از دست داده. سه چیز که زن به آنها محتاج است... ۱- آغوش گرم وبا محبت. ۲- تایید شدن، که انگیزه اش را هم، بالا می برد. ۳- زمان برای رسیدگی به ظاهرش. سه چیز که زن را می کشد... ۱- تعریف و تمجید همسرش، از زنی دیگر. ۲- مبهم بودن آینده اش. ۳- ازدست دادن پدر و مادر، و فرزندش... سه چیز که زن به آنها افتخار می کند... ۱- زیبائیش. ۲- اصل و نصبش. ۳- نجابتش... سه چیز که زن را وادار می کند، از زندگی شخصی، برود... ۱- خیانت به او. ۲- عیب جویی از او. ۳- عدم احساس امنیت... سه چیز راز یک زن را فاش می کند... ۱- نگاهش. ۲- نگاهش. ۳- نگاهش.منبع: http://almm. /

مشاهده متن کامل ...
yellow flicker beat!
درخواست حذف اطلاعات
i’m a princess cut from marble, smoother than a storm.and the scars that mark my body, they’re silver and gold,my blood is a flood of rubies, precious stones,it keeps my veins , the fire's found a home in me.i move through town, i’m quiet like a fight,and my necklace is of rope, i tie it and untie. and now people talk to me, but nothing ever hits homepeople talk to me, and all the voices just burn holes.i’m done with it (ooh) this is the start of how it all endsthey used to shout my name, now they whisper iti’m speeding up and this is the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heartwe're at the start, the colours disappeari never watch the stars, there’s so much down hereso i… this is the start of how it all endsthey used to shout my name, now they whisper iti’m speeding up and this is the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heartwe're at the start, the colours disappeari never watch the stars, there’s so much down hereso i just try to keep up with the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heart i dream all year, but they’re not the sweet kindsand the shivers move down my shoulder blades in double time and now people talk to me, i’m slipping out of reach nowpeople talk to me, and all their faces blurbut i got my fingers laced together and i made a little prisonand i’m locking up everyone who ever laid a finger on mei’m done with it (ooh) this is the start of how it all endsthey used to shout my name, now they whisper iti’m speeding up and this is the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heartwe're at the start, the colours disappeari never watch the stars, there’s so much down hereso i just try to keep up with the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heart and this is the red, orange, yellow flicker beat sparking up my heartand this is the red, orange, yellow flicker beat-beat-beat-beat lorde منبع: http://almm. /

مشاهده متن کامل ...
halo!
درخواست حذف اطلاعات
remember those walls i builtwell baby they're tumbling downand they didn't even put up a fightthey didn't even make a sound i found a way to let you inbut i never really had a doubtstanding in the light of your halo (oh oh)i've got my angel now it's like i've been awakenedevery rule i had you breakingit's the risk that i'm takingi ain't never gonna shut you out everywhere i'm looking nowi'm surrounded by your embracebaby i can see your haloyou know you're my saving grace you're everything i need and moreit's written all over your facebaby i can feel your halopray it won't fade away i can feel your halo halo haloi can see your halo halo haloi can feel your halo halo haloi can see your halo halo halo hit me like a ray of sunburning through my darkest nightyou're the only one that i want'think i'm addicted to your light i swore i'd never fall againbut this don't even feel like fallinggravity can't beginto pull me back to the ground again it's like i've been awakenedevery rule i had you breakingthe risk that i'm takingi'm never gonna shut you out everywhere i'm looking nowi'm surrounded by your embracebaby i can see your haloyou know you're my saving grace you're everything i need and moreit's written all over your facebaby i can feel your halopray it won't fade away i can feel your halo halo haloi can see your halo halo haloi can feel your halo halo haloi can see your halo halo halo everywhere i'm looking nowi'm surrounded by your embracebaby i can see your haloyou know you're my saving grace you're everything i need and moreit's written all over your facebaby i can feel your halopray it won't fade away i can feel your halo halo haloi can see your halo halo haloi can feel your halo halo haloi can see your halo halo halo beyonceمنبع: http://almm. /

مشاهده متن کامل ...
شی ! nov. 6!
درخواست حذف اطلاعات
ای جان قلب منه آشفته ی دلداده مرجان ای جان دستی بزنو گردش تقدیر بگردان ای جان ردی خبری پیکی بفرستم تا کور شود چشمه ی تاریک حسودان دلبَرا جان جان جان جان جان مُطربا وای وای وای وای وای حال من هی هی هی هی هی هوی من های های های های های یا رب به سمت من یارم روانه کن صبرم به سر رسیده با من بگو بگو از راز قلب او رنگ از رخم پریده وای از شبی که بی یادش سحر شود هرگز چنین نباشد با تار گیسویش دامی به وسعتم بر قامتم تنیده دلبَرا جان جان جان جان جان مُطربا وای وای وای وای وای حال من هی هی هی هی هی هوی من های های های های های ای جان قلب منه آشفته ی دلداده مرجان ای جان دستی بزنو گردش تقدیر بگردان ای جان ردی خبری پیکی بفرستم تا کور شود چشمه ی تاریک حسودان دلبَرا جان جان جان جان جان مُطربا وای وای وای وای وای حال من هی هی هی هی هی هوی من های های های های های حامد همایونمنبع: http://almm. /

مشاهده متن کامل ...
بیداد! nov. 9!
درخواست حذف اطلاعات
دلم رمیده شد و غافلم من درویش که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم که دل به دست کمان ابروییست کافرکیش خیال حوصله بحر می پزد هیهات چه هاست در سر این قطره محال ش بنازم آن مژه شوخ عافیت کش را که موج می زندش آب نوش بر سر نیش ز آستین طبیبان هزار خون بچکد گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش به کوی میکده گریان و سرفکنده روم چرا که شرم همی آیدم ز حاصل خویش نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر نزاع بر سر دنیی دون مکن درویش بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ خزانه ای به کف آور ز گنج قارون بیش منبع: http://almm. /

مشاهده متن کامل ...
خدا همین حوالیه! nov. 3!
درخواست حذف اطلاعات
ساز زمانه کوکه کوک حال منو تو خوبه خوب پای به پای من بیا دست به دست من بخون چه حال خوب و سرخوشی پشت به پشت من بده دلت نلرزه قرصه قرص مشت به مشت من بده به روزگارمون بخند به خنده ی توعالیه خی م که تخته تخت خدا همین حوالیه به روزگارمون بخند به خنده ی توعالیه خی م که تخته تخت خدا همین حوالیه ساز زمانه کوکه کوک حال منو تو خوبه خوب پای به پای من بیا دست به دست من بخون چه حال خوب و سرخوشی پشت به پشت من بده دلت نلرزه قرصه قرص مشت به مشت من بده به روزگارمون بخند به خنده ی توعالیه خی م که تخته تخت خدا همین حوالیه به روزگارمون بخند به خنده ی توعالیه خی م که تخته تخت خدا همین حوالیه به روزگارمون بخند به خنده ی توعالیه خی م که تخته تخت خدا همین حوالیهمنبع: http://almm. /

مشاهده متن کامل ...
این نیز بگذرد!
درخواست حذف اطلاعات
تا کی کشم جفای تو؟ این نیز بگذرد بسیار شد بلای تو، این نیز بگذرد عمرم گذشت و یک نفسم بیشتر نماند خوش باش کز جفای تو، این نیز بگذرد آیی و بگذری به من و باز ننگری ای جان من فدای تو، این نیز بگذرد هر رسید از تو به مقصود و این گدا محروم از عطای تو، این نیز بگذرد ای دوست، تو مرا همه دشنام می دهی من می کنم، دعای تو، این نیز بگذرد آیم به درگهت، نگذاری که بگذرم پیرامن سرای تو، این نیز بگذرد آمدم دلم به کوی تو، نومید بازگشت نشنید مرحبای تو، این نیز بگذرد بگذشت آنکه دوست همی داشتی مرا دیگر شده است رای تو، این نیز بگذرد تا کی کشد عراقی مسکین جفای تو؟ بگذشت چون جفای تو، این نیز بگذرد منبع: http://almm. /

مشاهده متن کامل ...
تو رو دوست دارم! nov. 3!
درخواست حذف اطلاعات
من یه پرندم آرزو دارم تو باغم با شی من یه خونه ی تنگ و تاریکم کاشکی تو بیای چراغم باشی هر جا که باشم هر چی که باشم تو باید باشی تا زنده باشم می میرم اگه از تو جدا شم می میرم اگه از تو جدا شم اگه تاریکم اگه روشنم اگه پاییزم اگه بهارم تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم مثل هر ی که دوست می داره جسم و جونشو مثل اسمونی که ستاره شو یا ستاره ای که اسمونشو اگه تاریکم اگه روشنم اگه پاییزم اگه بهارم تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم مثل هر ی که دوست می داره جسم و جونشو من یه پرنده م ارزو دارم تو باغم با شی من یه خونه ی تنگ و تاریکم کاشکی تو بیای با شی هر جا که باشم هر چی که باشم تو باید باشی تا زنده باشم می میرم اگه از تو جدا شم می میرم اگه از تو جدا شم اگه تاریکم اگه روشنم اگه پاییزم اگه بهارمتو رو دوست دارم تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم تو رو دوست دارم ایرجمنبع: http://almm. /

مشاهده متن کامل ...
زیباترین و مشهرترن غزل طاهره قرةالعین!
درخواست حذف اطلاعات
گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو شرح دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو از پی دیدن رخت همچو صبا فتاده‏ام خانه به خانه در به در کوُچه به کوچه کو به کو می رود از فراق تو خون دل از دو دیده ام دجله به دجله یم به یم چشمه به چشمه جو به جو دور دهان تنگ تو عارض عنبرین خطت غنچه به غنچه گل به گل لاله به لاله بو به بو ابرو و چشم و خال تو صید نموده مرغ دل طبع به طبع دل به دل مهر به مهر و خو به خو مهر تو را دل حزین بافته بر قماش جان رشته به رشته نخ به نخ تار به تار پو به پو در دل خویش «طاهره» گشت و ندید جز تو را صفحه به صفحه لا به لا به تو به تومنبع: http://almm. /

مشاهده متن کامل ...
stitches! oct. 26!
درخواست حذف اطلاعات
i thought that i've been hurt beforebut no one's ever left me quite this soreyour words cut deeper than a knifenow i need someone to breathe me back to life got a feeling that i'm going underbut i know that i'll make it out aliveif i quit calling you my lovermove on you watch me bleed until i can't breathei'm shaking falling onto my kneesand now that i'm without your kissesi'll be needing stitchesi'm tripping over myselfi'm aching begging you to come helpand now that i'm without your kissesi'll be needing stitches just like a moth drawn to a flameoh you lured me in i couldn't sense the painyour bitter heart cold to the touchnow i'm gonna reap what i sewi'm left seeing red on my own got a feeling that i'm going underbut i know that i'll make it out aliveif i quit calling you my lovermove on you watch me bleed until i can't breathei'm shaking falling onto my kneesand now that i'm without your kissesi'll be needing stitchesi'm tripping over myselfi'm aching begging you to come helpand now that i'm without your kissesi'll be needing stitches needle and the threadgotta get you out of my headneedle and the threadgonna wind up dead needle and the threadgotta get you out of my headneedle and the threadgonna wind up dead needle and the threadgotta get you out of my headneedle and the threadgonna wind up dead needle and the threadgotta get you out of my head get you out of my head you watch me bleed until i can't breathei'm shaking falling onto my knees and now that i'm without your kissesi'll be needing stitches i'm tripping over myselfi'm aching begging you to come help and now that i'm without your kissesi'll be needing stitches and now that i'm without your kissesi'll be needing stitchesand now that i'm without your kissesi'll be needing stitches shawn mendes فکر می قبلاً خیلی اذیت شدمولی هیچ تا بحال اینجوری منو زخم خورده تنها نگذاشته بودحرفهای تو مثل خنجری وارد قلبم شددر اون لحظه شدیداً به ی احتیاج داشتم که نفس و زندگی رو بهم برگردونهاحساس می دارم میمیرمولی میدونستم که میتونم مقاومت کنم و خودم رو نجات بدماگر و تنها اگر دیگه بهت فکر نکنم و تو را "عشقم" خطاب نکنمو به زندگیم ادامه بدمتو بیرحمانه منو نگاه میکردی و منتظر بودی تا نفس های آ رو بکشممن از اون طرف داشتم میلرزیدم و روی زانوهام افتاده بودمداشتم از درد به خودم میپیچیدمو ماست می که کمکم کنی ولی تو درست شبیه پروانه ای که داخل آتش افتاده سعی داشتی منو اغوا کنی که نتونم درد رو حس کنمقلب بیرحم تو سرد شده بودو من باید خودم به خودم کمک می و چون بوسه های تو رو نداشتم برای یام در ...

مشاهده متن کامل ...
متن ملاقات مولانا و شمس!
درخواست حذف اطلاعات
هر زمان نو می شود دنیا و مابی خبر از نو شدن اندر بقا پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی ستمصطفی فرمود دنیا ساعتی ست آزمودم، مرگ من در زندگی ستچون رهی زین زندگی، پایندگی ست کیستی تو… قطره ای از باده های آسماناین جهان زندان و ما زندانیان حفره کن زندان و خود را وارهانکیستی تو… آدمی مخفی ست در زیر زبان این زبان است بر درگاه جانکیستی تو… تیر پرّان بین و ناپیدا کمان جان ها پیدا و پنهان جانِ جانکیستی تو… رهنُمایم، همرهت باشم رفیق من قلاووزم در این راه دقیقکیستی تو… همدلی کن ای رفیق در عشق سلیمانی من همدم مرغانمهم عشق پری دارم، هم مرد پری خوانم هر که پری خو تر، در شیشه کنم زودتربرخوانم و افسونش حراقه بجنبانم هم ناطق و خاموشم، هم لوح خموشانمهم خونم و هم شیرم، هم طفلم و هم پیرم کیستم من؟ کیستم من؟ چیستم منتا نگردی پاکدل چون جبرئیل گرچه گنجی در نگنجی در جهانرخت بربند و برس در کاروان آدمی چون کشتی است و بادبانتا کی آرد باد را آن بادران هیچ نن م به جز دلخواه توشکر ایزد را که دیدم روی تو یافتم ناگه رهی من سوی توچشم گریانم ز گریه کند بود یافت نور از نرگس جادوی توبس بگفتم کو وصال و کو نجاه برد این «کو کو» مرا در کوی توجست وجویی در دلم انداختی تا ز جست وجو رود در جوی توخاک را هایی و هویی کی بُدی؟ گر نبودی جذب های و هوی تومخزن «انّا فتحنا» برگشا سرّ جان مصطفی را بازگومستجاب آمد دعای عاشقان ای دعاگو آن دعا را بازگوچون دهانم خورد از حلوای او چشم روشن گشتم و بینای اوپا نهم گستاخ چون خانه روم پا نلرزانم نه کورانه روممنبع: http://almm. /

مشاهده متن کامل ...
دیوانه مجنون چو دیوانه ببیند خوشش آید!
درخواست حذف اطلاعات
دیوانه مجنون چو دیوانه ببیند خوشش آید،،، مجنون دل آزرده چو دلداده ببیند خوشش آید،،، پروانه به حق،عاشق شمع است و لیکن،،، هر شمع چو پروانه ببیند خوشش آید،،، عرفان که بسی سهل و بسی سخت نماید،،، درویش ِخطارفته چو رندانه ببیند خوشش آید،،، عاشق پی معشوق خمار است و گهی مست،،، معشوقهٔ بدمست چو پیمانه ببیند خوشش آید،،، ساقی قدَحی پُر کن ازین مِی که بنوشم،،، گمگشته ز اغیار چو کاشانه ببیند خوشش آید،،، اکبر فرشی (شاهد) منبع: http://almm. /

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.