لرستان عزیز باچالشهای متعددی مواجه است . برنامه ریزان وتحصیل کرده های لرستان معطل تعارف نباشندوبه کمک مدیریت اجرایی استان بشتابند. مدیریت اجرایی هم به جای چشم دوختن به سرمایه گذاران خارج ازمرزلرستان به توانمندیهاوفرصت های استان توجه کنند. اعتقاددارم توسعه نیافتگی لرستان سرطان نیست که درمانش مقدورنباشدبلکه نیازمند اصلاح نگرشهای مدیران وتحصیل کرده های این استان است .همه بایدبه صورت واقعی همدیگرراپیداکنیم وباسازماندهی منابع وتوانمدیهای محیطی وانسانی برای این استان واردصحنه عملیات وکارشویم . سکوت وگوشه نشینی درمقابل هدررفتن منابع این استان جایز نیست .بایدهمت کردومدیریت استان رابه سمت نوآوری دربرنامه ریزی و فعایتهای موثرکمک کرد. من پیشنهادمی کنم استانداری باتشکیل کارگروههایی تحصیل کرده های استان رابا خودهمراه کندو یان نیزکمترمعطل تعارف باشندودینشان رابه این سرزمین اداکنند.

مشاهده متن کامل ...