امسال به نام سال اقتصاد،فرهنگ باعزم ملی ومدیریت جهادی است . نامگذاری این سال ازجنبه های مختلفی قابل تامل است امابرای ماههاکه افتخارعضویت دریک نهادجهادی راداریم جالب تراست .چرامدیریت جهادی مهم است ،چرالازم است برای حوزه های اثرگذاری چون اقتصادوفرهنگ بامدریت جهادی برنامه ریزی واقدام کرد؟آیامدیریت جهادی است قابل تولیدیاتزریق است ؟به نظرم مدیریت جهادی محصول یک نگاه استراتژیک وافق ن ت . مدیریت افق نگرنیازمندتحلیل صحیح ازمسایل پیرامون وعمق نگری است که داشتن همه آنهانیازمنددانش به مفهوم عام آن است.مدیریت جهادی فراترازچارچوب معمول اداری وبوروکراسی دست وپاگیرمفهوم می یابد. دوستی می گفت این قوانین رامانوشته ایم تاکارمان رادربهترانجام دهیم ،وقتی مزاحم کارمان می شوندبازهم خودمان آن رااصلاح می کنیم .مدیریت جهادی یعنی قانون رامرکب کارمان قراردهیم نه مانع ایده های سازنده .مدیریت جهادی یعنی اینکه نگاه بخشی رابرای منافع ملی نادیده بگیریم .بامدیریت جهادی مشارکت عمومی ،پیرایش فرهنگی ورونق اقتصادی اتفاق می افتد.باامیدتحقق مدیریت جهادی ،وآرزوی سالی سرشارازموفقیت برای همه

مشاهده متن کامل ...