در این مدل بر اساس کارکردها یک ضریب مکانی به هر کارکرد داده می شود . از ضرب ضریب مکانی هر کارکرد در تعداد آن برای هر مکان شاخص مرکزیت به دست می آید. از جمع این شاخص ها به عددی می رسیم که عدد بزرگتر نشان دهنده اهمیت بیشتر مکان می باشد. ضریب مکانی هر عملکرد عبارت است از 100 تقسیم بر کل تعداد آن عملکرد در منطقه. می توان گفت که "ضریب مکانی اهمیت کارکردی عملکردها را نه تنها بر مبنای تعداد عملکرد در یک مکان بلکه بر اساس فراوانی این عملکرد در کل منطقه اندازه گیری می کند و عملکردها وزنی معادل نسبت مع آنها به خود می گیرند...

مشاهده متن کامل ...