موش ها این حیوانات باهوش که شرح قهرمانی های آنها در داستانها و های ک ن فراوان آمده است، در عین حال موجوداتی هستند که وجودشان بشر را به وحشت می اندازد، وحشت از بیماری و خسارت اقتصادی شاید تصور این مطلب که ما از پس مانده مواد غذایی موش ها تغذیه می کنیم برایمان مشکل باشد اما با مشاهده آمارهای موجود باید به این حقیقت اذعان نمود در نظر بگیرید که این حیوان به راحتی از بذری که در زمین پاشیده می شود تا ریشه، برگ، میوه، دانه و محصولات داخل انبار و مواد غذایی موجود در خانه و غذای پخته شده را می خورد و نابودمی کند حتی از پس مانده مواد غذایی موجود در زباله ها نیز روگردان نیست و مهم تر آن که به جای خوردن همه مواد غذایی مقداری از آن را خورده و بقیه را که باقی می گذارد قابل مصرف نیست در حقیقت اتلاف غذایی توسط این حیوان بیش از مقداری است که می خورد. انواع موش 1- موش خانگی 2- موش قهوه ای 3ـ موش سیاه

مشاهده متن کامل ...