گروه ها و فرقه های انحرافی: ( پرستان) قبل از شروع به بحث در مورد گروه ها و فرقه های انحرافی باید پرسید گروه های انحرافی به چه انی گفته می شود و در واقع قصد و نیت آنها از تشکیل این گروه ها چیست؟ گروهی که در توحید یا ولایت یا شریعت تقصیری روا می دارند و در واقع به دنبال آن مستند تا ولایت و توحید و دین را زیر سوال برده و جوانان مسلمان را به گوراهی و پوچ گرایی و در نهایت از بین بردن افکار مسلمانان و ایجاد شبهه در نزد آنها . در اینجا به سخنی از رضا (ع) اکتفا می نمایم که می فرماید: هر ی سخنی از فرقه صوفیه نزد او به میان آید و با زبان و با زبان دلش به افکارشان پندار از ما نیست و هر آن ها را انکار کند گویی پیش روی خدا (ص) با کفار جهاد کرده است . برای دیدن متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید

مشاهده متن کامل ...