یکی از روشهای مهم تقویت عزت نفس در ک ن، پذیرش آنان در همه شرایط است. همه ک ن به ویژه ک نی که پا به مرحله رشد می گذارند باید از و استقلال نسبی برخوردار باشند. ولی آنچه که آنان باید بدانند این است که در این جهان افرادی زندگی می کنند که ممکن است به آنان صدمه بزنند و آنچه که والدین انجام می دهند حفظ آنان از دست این افراد است. فراموش نکنید که یام احساسات سرکوب شده دوران کودکی به ویژه کودک بز ار مشکل و سخت است. تقویت عـــزت نفس کـــ ن می گویند ک ن بز ار به توجه، محبت و پذیرش بیشتری نیاز دارند. اغلب آنان احساس انزوا و ج می کنند که این امر آسیب پذیری آنان را نیز افزایش می دهد. به عبارت دیگر ک نی که دارای حس خودارزشی هستند کمتر دچار بز اری می شوند. بنابراین چه باید ید تا عزت نفس را در کودکتان تقویت کنید. برای انجام این مهم چهار رکن وجود دارد. محبت، زمان، انضباط، پذیرش. بیشتر اوقات دوست داشتن ک ن خیلی ساده و آسان است و در برخی مواقع مشکل. ابراز محبت به کودکی که پیوسته بی تربیت، ناسازگار و بدخلق است، همچون بیشتر ک نی که دوران بلوغ را سپری می کنند، سخت است. جالب است بدانیم در این زمان است که او به محبت بیشتری نیاز دارد. والدینی که هم در دوران سرکشی و ستیز ک ن و هم در دورانی که ک ن نوپا می باشند و از شیرینی خاصی برخوردارند به آنان توجه می کنند در واقع پایه عزت نفس ک نشان را می سازند. وقتی را که با کودکتان می گذرانید یکی دیگر از مواردی است که برای تقویت عزت نفس او مهم است. ک ن به زمان با کیفیت نیاز دارند. آنان به شما نیاز دارند تا در حیاط مدرسه و بازی وحتی در برخی زمانهای معمولی در کنارشان باشید. این بدین معنا نیست که شما باید کاملاً در همه احوال مراقب ک نتان باشید. اغلب برای بیشتر ک ن فقط حضور والدین در خانواده کافی است. گاهی اوقات مشغله کاری در بیرون از خانه به قدری زیاد است که مجبوریم زمان خیلی کمی را با ک نمان بگذرانیم هیچ چیز مشکل تر از این نیست که برای بودن با کودک زمان کافی ...

مشاهده متن کامل ...