تنها جــــــرمش این بــــــــــود:زبــــــانِ عبـــــری نمیدانست... دلـــــ نوشت:اللهــــــم العـــــــن اول ظالـــــم ظلــــــــم حق محمـــــــد...مــــــرگ بر اسرائیـــــــــــل شعــــــــــــار نیست ، دعـــــــــاست...

مشاهده متن کامل ...