یکی از آسیب های این انتخابات این بود که برخی ک داها برای رسیدن به هدف، از هر وسیله ای ولو نامقدس استفاده د.

مشاهده متن کامل ...