تعدد مراکز و مراجع سیاست گذاری در امور بازرگانی، برخی قوانین و مقررات که گاهی با هم موازی هستند، مشکلاتی را در این امور گمرک به وجود می آورند.

مشاهده متن کامل ...