آنها با جو خوبی که در ورزشگاه ایجاد د، فرهنگ واقعی مردم آذربایجان را به نمایش گذاشتند. آنها نشان دادند اتفاقاتی که قبلا می افتاد، نه به مردم آذربایجان ربط داشت و نه به طرفداران تراکتورسازی.

مشاهده متن کامل ...