او انگیزه خود از این جنایت را سرقت طلاهای آنها عنوان کرده و گفته که همسر ای چهل ساله اش نیز در این اعمال شنیع با وی مشارکت داشته است.

مشاهده متن کامل ...