چند روزه هامون رفته زاهدان. با قهر وبدون خداحافظی هم رفت! امروز سر کار بودم زنگ زد و گفت انتقالش جور نشده. یعنی باید زاهدان بمونه! خدا بخیر کنه! امروزم رفته خونشون.بعد 4 ماه! رفتارش جالب نبود. هیچی از اتفاقات اونجا هم نگفت بهم! حس می کنم چیزی رو پنهان میکنه.

مشاهده متن کامل ...