به زبان ساده مرور نظام مند نوعی بررسی پیشینه است که با استفاده از روش های دقیق، نظام ­مند و شفاف، سوگیری در نتایج را به حداقل می ­رسانند. شفافیت به این معنی است که تصمیمات به  طور واضحی مستند شده ­اند. سوگیری عبارت است از تحریف نظام­ مند اثر برآورد شده که می­تواند منتج از  تصمیمات مشکل­ زا باشد و تقریبا در هر نقطه فرایند بررسی اتفاق می­ افتد.مرورهای نظام ­مند بهترین شواهد را برای تصمیم گیرنده فراهم می­ کند. این شواهد، در ترکیب با تخصص بالینی و ارزش­ها، ویژگی­ ها و شرایط مراجع، مواد لازم برای تصمیم گیری های خوب هستند (eden، 2008). ویژگی های مرور نظام­ منددارای اه روشن با معیارهای ورود به واضح (شفافیت)از روش های جستجوی نظام مند استفاده می کنند که خطر نمونه گیری انتخ از مطالعات را کاهش می دهد (کاهش خطر سوگیری)از ارزی منسجم از اطلاعات موجود استفاده می کنند (کاهش خطر سوگیری) به خوانندگان اطلاعات بیشتری در مورد تصمیماتی که در طول مسیر گرفته شده، می­دهد و به آن­ها اجازه می دهد تا دسترسی مستقیم تری به کیفیت مرور داشته باشند (افزایش شفافیت)قادر به ارائه دقیق تر برآورد اثر هستند، به ویژه اگر شامل فراتحلیل باشند (افزایش دقت)با انتشار داده های بیشتر،  به روز می شوند (زیرا روش ها شفاف هستند) گام های انجام مرور نظام مند1)     تشکیل تیم (متخصص محتوا، متخصص روش، متخصص آمار، کتابدار و مدیریت منابع)2)     تدوین پروتکل یا طرح کار3)     طرح سوال یا موضوع4)     جستجوی نظام مند و جامع برای جمع آوری شواهد5)     تدوین معیارهای ورود و وج6)     ارزی انتقادی پیشینه مرتبط7)     خلاصه داده ها8)     ترکیب داده ها9)     انتشار نتایج منبع: o’connor, e., whitlock, e., & spring, b. (). systematic review module, retrived at: https://ebbp.org/training/systematicreview

مشاهده متن کامل ...