کارنامه امپر از تقلب و گناهخط خطی سیاههیچ وقت درسخوان نبوده ام ولیدر شب تولدتمثل کاجتوی طاق نصرت محله کار کرده امشاخه های خشک داربست رابهار کرده امراستی دو روز قبلسرزده به خانه ی دل امید - همکلاسی ام - سر زدیولی چرابه خانه ی حقیر قلب من نیامدی؟رد شدم، قبولولی به من بگوکی به من اجازه ی عبور می دهی؟راستی اگر ببینمتبه من هر چه خواستم می دهی؟کارنامه ی مرادست راستم می دهی؟نا امید نیستم ولی به خاطر خدااز کنار نمره های زیر ده عبور کن!ای عصاره گل محمدی!فصل امتحان سخت ما ظهور کن !

مشاهده متن کامل ...