شاخص بهای تولید کننده در ایران طی آذرماه 93 اعلام شد خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای تولید کننده در ایران براساس سال پایه (100=1390) به شرح ذیل است:- شاخص بهای تولید کننده در ایران در آذر ماه 1393 به عدد209.2 رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش یافت.- شاخص مذکور در آذر ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 13.1 درصد افزایش داشته است.- شاخص بهای تولیدکننده در ایران، در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1392 به میزان 16.6 درصد افزایش نشان می دهد برای روی لینک زیر کلیک کنید خلاصه نتایج شاخص بهای تولید کننده در ایران- آذرماه 1393

مشاهده متن کامل ...