شجرنامه حضرت حسن عسگری ابو محمد حسن بن علی بن محمد (۲۳۲–۲۶۰ ه.ق. - ۸۴۶–۸۷۴ م) ملقب به ابن الرضا و معروف به عسکری بود. او و پدرش ین عسکرییننامیده می شوند زیرا شهر سامرا، که مجبور به زندگی در آن بودند، در واقع یک اردوگاه نظامی بود. حسن عسکری یازدهمین شیعیان دوازده ی پس از پدرش هادی و قبل از پسرش مهدی است. وی بیشتر طول عمرش را در حبس خانگی به سر برد؛ مخصوصاً به این دلیل که مشهور بود، که وی صاحب فرزندی خواهد شد که به عنوان منجی آ ا مان قیام خواهد کرد تا زمین را از عد پر کند. حسن عسکری طی سال های ت خود در سامرا تحت محدودیت های اعمال شده از سویخلافت عباسیان می زیست. وی زیر نظر جاسوسان خلیفه های وقت بود و لذا نمی توانست با شیعیان ارتباط آزادانه داشته باشد و تنها خواص اصحابش با وی شخصاً ارتباط داشتند. وی در سال ۲۶۰ ه.ق. مسموم شد. معتمد، خلیفه عباسی، چند نفر مراقب به همراه پزشک و قاضی القضات را بر بالین وی فرستاد. نهایتاً وی در اثر این مسمومیت در ۸ ربیع الاول آن سال مقارن با اول ژانویه ۸۷۴به شهادت رسید. به نوشتهٔ منابع شیعی، عاقبت به دستورمعتمد خلیفه عباسی مسموم شد و در سامرا در کنار قبر پدرش علی هادی مدفون شد. او پس از انجام مراسم در منزلش دفن شد.بنا بر روایت شیخ توسی عثمان بن سعید در طول بیماری حسن عسکری بر بالین وی بود و مراسم غسل و به خاک سپاری را وی به جا آورد. حسن عسکری نقش یازدهمین شیعیان نام حسن عسکری کنیه ابومحمد لقب(ها) عسکریزکیابن الرّضا زادروز ۸ ربیع الثانی سال ۲۳۲ پس ازهجرت زادگاه مدینه درگذشت ۸ ربیع الاول سال ۲۶۰ پس ازهجرت مدفن آرامگاه ان علی الهادی و حسن عسکری، سامرا پدر هادی مادر حدیث یا همسر(ان) نرجس خاتون فرزند(ان) مهدی طول عمر کل 28 سال پیش از ت ۲۲ سال(سال ۲۳۲ تا ۲۵۴ پس از هجرت)دوران ت ۶ سال(سال ۲۵۴ تا ۲۶۰ پس از هجرت) الــلــهمحمد • علی • فاطمه • حسن • حسینسجاد • باقر • صادقکاظم • رضا • جواد • هادیعسکری • مهدی

مشاهده متن کامل ...