منابع نور را می توان به دو دسته اصلی لامپهای ه و تخلیه در گاز تقسیم کرد. در لامپ های ه با عبور دادن جریان برق از رشته ف ی درجه حرارت آن را به حد کافی بالا می برند تا تشعشع کند. در لامپهای تخلیه در گاز، با عبور دادن جریان برق از گاز آن را تحریک می کنند تا نور ساطع کند. لامپ های تخلیه در گاز را می توان به دو دسته پرفشار و کم فشار تقسیم نمود. تقسیم بندی لامپ ها را می توان به صورت زیر بیان کرد. مشخصات اصلی لامپ ها عباتند از: الف- شار نوری برحسب لومن ب- بهره نوری برحسب لومن بر وات ج- عمر لامپ که بر حسب ساعات کارکرد قبل از اینکه شار نوری وجی آن به درصد معینی از شار نوری اولیه برسد ادازه گیری می شود. گاهی نیز عمر لامپ را بر اساس ساعات کارکرد که طی آن درصد معینی از لامپ ها می سوزد اندازه گرفته می شود. در ج زیر عمر لامپ بر اساس ساعت کارکرد که طی آن 50% لامپ ها می سوزد آمده است. د- درخشندگی لامپ که بر حسب ک لا بر متر مربع اندازه گیری می شود. ه- رنگ دهی که عبارت از نشان دادن رنگ حقیقی اجسام رنگی در نور لامپ است. برای اندازه گیری کمی رنگ دهی، میزان نسبی نور در هر قسمت طیف اندازه گیری و با نور سفید طبیعی مقایسه می شود. نوع لامپ بهره نوری رنگ دهی درخشندگی عمر لامپ رشته دار 100 وات، شیشه ای 14 100 700 1000 رشته دار 100 وات، شیری 13 100 3 1000 رشته دار هالوژنی، شیشه 30 100 1500 3000 جیوه پرفشار 400 وات، پودر فلورسنت 54 40 12 24000 جیوه پرفشار 400 وات، شیشه 49 20 460 24000 سدیم پرفشار 400 وات، شیشه 110 25 600 24000 سدیم پرفشار، پودر فلورسنت 107 25 25 24000 سدیم کم فشار 80 وات 150 5 10 24000 متال هلاید 400 وات، پودر فلورسنت 75 86 1.2 34000 فلورسنت 84/36 وات 75 86 1.2 9000 فلورسنت 33/36 وات 67 66 1.1 6000 فلورسنت 37/40 وات 35 96 0.4 6000

مشاهده متن کامل ...