چراغی که در ارتفاع بالای سطح کار (سطح کار به صفحه افقی در ارتفاع 80 سانتی متر از کف اتاق گفته می شود که سطح معمول برای انجام بسیاری از کارهاست) نصب شده است را درنظر بگیرید. اگر همه ی نور چراغ در در نیمکره پایین چراغ متمرکز باشد نور به طور مستقیم به صفحه کار می تابد. این گونه چراغ را چراغ با نور مستقیم می نامند و اگر برع این مسئله باشد به آن نور غیر مستقیم می گویند. تقسیم بندی چراغ ها توسط کمیته بین المللی روشنایی از سال 1935 مطابق ج زیر است: مشخصه چراغ درصد شار نوری نیمکره پایین درصد شار نوری نیمکره بالا مستقیم 90-100 10-0 نیمه مستقیم 60-90 40-10 پخش ی ان 40-60 60-40 نیمه عمر مستقیم 10-40 90-60 غیر مستقیم 0-10 100-90

مشاهده متن کامل ...