میزان جزییاتی که ما از اجسام میبینیم بستگی نزیکی به مقدار توان امواج نورانی موجود دارد.میزان توان امواج نورانی را با وات اندازه گیری می کنند و ممکن است اینطور فرض گردد که همین واحد برای انجام محاسبات روشنایی کافی است، اما یک وات توان نوری در طول موجهای مختلف احساس بینایی مختلف ایجاد می کند و لذا، وات نمی تواند برای محاسبات نوری مورد استفاده قرار گیرد و وم استفاده از واحد دیگری که بر اساس ارزی توسط چشم انسان استوار باشد، روشن است. شدت نور friedrich von hefner (145-1904) شدت نور، توان نور ساطع شده از منابع نور را به دست می دهد. در ابتدا که شمع برای روشنایی استفاده می شد شدت نور یک شمع استاندارد در صفحه افق به عنوان واحد شدت نور مورد استفاده قرار گرفت که با k مشخص می شد. اما با گذر زمان در سال 1884 شمع هفنر، در سال 1919 شمع بین المللی و نهایتا در سال 1948 استاندارد بین المللی جدیدی ب ایه تشعشع کننده ای در درجه حرارت انجماد پلاتین یعنی 2045 درجه کلوین مورد استفاده قرار گرفت که قابل اطمینان ترین استاندارد بود که هنوز هم استاندارد معمول است. این واحد جدید ک لا نامیده شد با شمع بین المللی و شمع هفنر تفاوت چندانی نداشت. 1 کاندلا=0.98 شمع بین المللی=1.09 شمع هفنر اکنون شدت نور را با i که با واحد ک لا اندازه گیری می شود نشان می دهند. یک ک لا شصت برابر کوچکتر از شدت نور ساطع شده از یک سانتی متر مربع جسم سیاه در درجه حرارت 2045 کلوین در جهت عمود بر سطح است. میزان نور یا شار نوری یک منبع نور که در همه ی جهات شدت نور یکنواخت 1 ک لا را دارد در مرکز محور مختصات در نظر بگیرید. میزان نور یا شار نوری را که از هر استرادیان زاویه فضایی خارج می شود، واحد شار نوری یا یک لومن می نامیم. در اغلب موارد عملی، شدت نور منابع در همه جهات ی ان نیست و برای محاسبه شار نوری لازم است شدت نور را روی زاویه فضایی انتگرال بگیریم. به این ترتیب شار نورانی به قرار زیر محاسبه می گردد. زاویه فضایی زاویه فضایی برابر است ...

مشاهده متن کامل ...