یک طرح قانونی که خواستار ایجاد کانال های ارتباطی بین و ایران جهت جلوگیری از درگیری های تصادفی میان دو طرف در آب های خلیج فارس است به تصویب مجلس نمایندگان رسید.

مشاهده متن کامل ...