ممکن است توجیه اقدامات غیر معقول رییس جمهور غیرقابل پیش بینی بودن رفتار باشد، اما در موضوع جنگ و صلح، اتکا و اعتبار بیش از هر چیز اهمیت دارد.

مشاهده متن کامل ...