رئیس جبهه پیروان خط و ی گفت: گاهی تبلیغات آن طرفی به قدری زیاد می شود که خودمان نیز باور می کنیم که شورای نگهبان دارد ی انتخابات کرد. حال آنکه این طور نیست و در کشورهای دیگر احزاب هستند که ی انتخابات می کنند.

مشاهده متن کامل ...