پرسپولیس با ید مهاجم سرشناس دینامو زاگرب، گرانترین ید تاریخش را انجام داده است!

مشاهده متن کامل ...