قانونگذاران یی از هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات خواستار موضع گیری قویتر ت ترامپ برای پاسخگو عربستان در موضوع قتل رو مه نگار معترض سعودی شدند.

مشاهده متن کامل ...