چه چشمان فراموشکاری رد من را خواب برده بود تنها فاصله میان چشمان تو و صدای من بود افسوس خواب همه چیز را برد همه ی خستگی من را که جا مانده بود از آ ین نگاه . بهروز اسدپور- داد ماه 93منبع: http://behroozasadpoor. /

مشاهده متن کامل ...