پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

برگرد برو دشمن آدم برفی
درخواست حذف اطلاعات
دیروز پس از مردن آدم برفی شد آب تمـــام تن آدم برفی امروز دوباره کودکــــی را دیـدم سرگرم به جان دادن آدم برفی او دگمه چشـم های زیبایش را می دوخت به پیراهن آدم برفی او شال ندارد نه ولی دستش را انداخته بر گـــــردن آدم برفـــــی خورشید طلوع کرد کودک برداشت آهسـته سر از دامن آدم برفــــــی هی برف به آفتاب می زد می گفت برگـــــرد بــــرو دشـــمن آدم برفــی

مشاهده متن کامل ...
همسایه ی همیشه ی ناآشنا؛سلام
درخواست حذف اطلاعات
یک نامه ام، بدون شروع و بــــدون نام امــروز هـم مطابق معمـــــول ناتمــــام خوش کرده ام کنارتو دل وا کنم کمی همسایه ی همیشه ی ناآشنا؛سلام ازحال و روز خودکه بگویم،حکایتی است بـی صفحه زندگانــی بـی روح و کم دوام جــویای حـــال از قلــم افتاده هـــا مباش ایام خوش خیالی و بی حالی ات،به کام! دردی دوا نمی کنــد از متن تشــنه ام چیزی شبیه یک دل در حــال انهــــدام در پیشگــاه روشــن آییــنه می زنـــم جامی به افتخــــار تو با بــاد روی بــام باشد برای بعد اگــــر حرف دیگری است تا قصه ای دوباره از این دست، والسلام!

مشاهده متن کامل ...
دیگر هیچوقت از گور ی درباره رنگ پوستش رانخواهم پرسید...!
درخواست حذف اطلاعات
از گور پرسیدم:آیا تو سیاه هستی باخط های سفید یا که سفیدی باخط های سیاه؟؟و گور از من پرسید:آیا تو خوبی با عادت های بد یا که بدی با عادت های خوب؟ آیا آرامی بعضی وقت ها شلوغ یا شلوغی بعضی وقتا آرام؟آیا شادی بعضی روزها غمگین یا غمگینی بعضی وقتا شاد؟ و همچنان پرسید و پرسید و پرسید.دیگر هیچوقت از گور یدرباره رنگ پوستش رانخواهم پرسید...!

مشاهده متن کامل ...
ادمی
درخواست حذف اطلاعات
آدمی غــــــرورش را خیلی زیاد .شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش- دوست می داردحالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر تـــــو، نادیده بگیرد ،چه قدر دوســتت دارد !و این را بِفهــــــــــــم آدمیــــــــــزاد !(heart)

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.