مدیریت دانش عبارت است از توانمندسازی افراد، گروه ها و سازمان ها برای ب (capture)، اندوختن (store)، ایجاد (create)، تشریک (share) و بکارگیری (apply) به صورت متمرکز و نظام مند جهت رسیدن به اه است.در دنیای رقابتی امروز اقتصاد محصول محور بر پایه دارایی های مشهود، جای خود را به اقتصاد دانش بنیان بر پایه دارایی های نامشهود (سرمایه فکری، سرمایه دانشی) و سرمایه انسانی داده است. در اقتصاد نوین، دانش عامل و منبع اصلی خلق ارزش، رشد اقتصادی و ب موفقیت محسوب گشته و به تبع آن سنجش عملکرد و کارآیی هر سیستمی وابسته به آن است.از این رو پیشرفت (رشد و توسعه) کشور نیازمند ایجاد ساختاری اجتماعی است که مسئولیت تولید، ارتقا و به روز رسانی دانش، توسعه توانمندی ها، مدیریت دانش، و اطمینان از بکارگیری دانش موجود را بر عهده گیرد. لذا آموزش مفاهیم، مبانی و اصول مدیریت دانش و ترویج آن بین دانشجویان که لایه تخصصی جامعه را تشکیل می دهند، امری ضروری و حیاتی محسوب می گردد.امید است شاهد گنجانده شدن عمومی این درس در برنامه دوره های تحصیلی مقطع کارشناسی باشیم.برخی نتایج استفاده و پیاده سازی مدیریت دانش عبارتند از:1. جلوگیری از بروز خطاهای مشابه قبلی و صرفه جویی در مصرف منابع2. ارتقای استانداردها و اصلاح فرآیندها3. استفاده و به اشتراک گذاری سریع و وسیع دانش، ایده ها، تجارب و مهارت های موجود4. دسترسی سریع به اطلاعات و منابع مرتبط و تسهیل تصمیم گیری5. تحریک نوآوری و رشدمنابع پیشنهادی برای مطالعه:1. کتاب مدیریت دانش کاربردی نوشته wendi bukowitz و ruth l. williams ترجمه آقای علی حسین کشاورزی و آقای علی رضاییان از انتشارات سمت.2. knowledge mana ent in theory and practice written by kimiz dalkir from mit press.3. knowledge mana ent: a state of the art guide written by paul r. gamble,‎ john blackwell from kogan page business books.4. encyclopedia of knowledge mana ent written by david g. schwartz, dov te'eni from igi global.5. working knowledge written by by thomas h. davenport,‎ laurence prusak from harvard business review press.

مشاهده متن کامل ...