امروز در مرکز ساعت 10:30 اعضای دختر با کارشناس تغذیه درباره اینکه چی بخورند چی بنوشند تا سالم بمانند صحبت د این برنامه که با همکاری خانه سلامت محله شکل گرفت یک ساعت به طول انجامید و در آ کارشناس محترم خانم احمدی در صورت تمایل اعضا با آن ها به صورت جداگانه صحبت د در نهایت اعضا با کارشناس ع یادگاری گرفتند.فردا هم این جلسه برای پسران تشکیل خواهد شد.

مشاهده متن کامل ...