زندگی در این دنیا چون شبی می ماند که ناپایدار است و به روز می رسد؛این روز قیامت است که در پیش رو داریم اما آیا به سلامت به این روز خواهیم رسید ؟ شب قدر شب بیدار شدن است، خود را از خواب رها کنیم ، آلوده گناه نشویم احیاء کنیم برای خدا و با توسل به زمان (عج) که صاحب اصلی شب قدر است، سلامت به مطلع الفجر قیامت برسیم.

مشاهده متن کامل ...