هر فصل از کتاب به سه بخش اصلی می شود: بخش اول: سؤالات میکرو طبقه بندی: در این بخش سؤالات کنکورهای سال های اخیر و آزمایشی سنجش تا سال 92 و سؤالات تألیفی را بر اساس تیترهای کتاب درسی طبقه بندی کرده ایم. بخش دوم: آن چه تا کنون خوانده ایم: سؤالات این بخش از ترکیب مطالب تیترهای مختلف همان فصل با یکدیگر و یا با فصول پیشین طراحی و انتخاب شده اند بخش سوم: آن چه از این پس خواهیم خواند: در این بخش با سؤالاتی مواجه می شوید که از ترکیب مطالب آن فصل با فصول بعدی طراحی و انتخاب شده اند.

مشاهده متن کامل ...