بدینوسیله از زحمات ارزشمند جناب آقای فاضل عباس زاده عضو هیئت علمی آزاد پارساباد در امر انتشار چندین کتاب پربار در حوزه ادبیات کشور و ارتقاء سطح فرهنگ منطقه و دانشجویان قدردانی نموده و امیدواریم که علم غنی ایشان مایه افتخار و روشنگری جامعه فرهنگی کشور باشد. مدیریت کتابفروشی دانشجو - میرزایی فاضل عباس زاده در کنار مظاهر مصفا شاعر و قصیده سرای معاصر

مشاهده متن کامل ...