بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ توی همه آنهایی که مرا بخاطر کم سن وسالی اذیت می د یکی خیلی مرا سوزاند. هیچ وقت یادم نمی رود. آمد جلوی همه ،خیلی آرام و ساده و بدون کنایه گفت :"تو اگر شهید بشوی آن دنیا یک بچه حوری گیرت می آید روزگاری جنگی بود ، ص 93

مشاهده متن کامل ...