مهاجرت به کانادا از طریق کار با روش ورود سریع یا ا پرس اینتری میتواند انجام گیرد که در سیستم مهاجرتی کانادا از طریق تخصص مهمترین فاکتوری که تا حدودی هم قبولی متقاضیان را تضمین میکند داشتن پیشنهاد کاری از کارفرمای کانا است که وجود این فاکتور به تنهایی دارای 600 امتیاز از 1200 امتیاز ایت و میتوان گفت متقاضی مهاجرت که قصد دارد از روش تخصص و کار اقدام نماید در صورتی که پیشنهاد کار معتبر از یک کار فرما یا شرکت کانا داشته باشد احتمال دریافت اقامت برای وی تا حد زیادی بالا میرود .

مشاهده متن کامل ...