بنام خداوندِ جان و د نگاره و حجاری تَنگِ واشی ، فیروزکوه مهدِ علم و معرفت، فیروزکوه ، شهرِ غـــــرور قطعه ای از آسمان رویِ زمین چون کـــوهِ نور قلعه ها وُ ص ه هایت مثلِ مـــردانَت اصیـــل قُلّــه هــایت چون نِ باحیـــا ، پوشیده ، حور بستـــه از دیوِ سفیــــد اسفنـــدیارانِ تو دست اختــرانی بس شجاع از گـوشه ها کرده ظهور بــوده ای دروازه ی ری از زمـــانهــــای کهـــن جـــانپنـــاهی از برایِ مــــردُمـــــانِ ضــــدِّ زور در تو وَشتین* ه از دیمه* گوهرها در دلش چشمِ بیــــدارِ زمیـــن بودی ، نگهبــــانِ عبـــور در همــــه دوران نبــــودی تو تیـــــولِ این و آن مستقلّ و سربلندی ،چارفصلـــت جـــورِ جـــور زیستـگاهی ابتـــــدائی بودی از عَهـــدِ عَتیـــق آفتــــابِ تنگــــه واشی*عصــــرِ زیبـــایِ لَـزور* در دلــــت آرام خــو ـــدند انســـانهـــــایِ پاک حضــرت اسماعیل* ، تابنده نگین ،غرقِ سـرور خاکِ پاکـش شیعیان را چون بقیعی دیگر اسـت می درخشــد ، در رکابش رود می ـد به شور معـــرفت مــی بارد از آن آستـــان و آسمـــــان زائــران در پـــای بوسنــــد از رهِ نـــزدیـک و دور هســت رو شـــانِ تو بیت الــمقــدّس ، نازنین گــرچه ماند اکنون جدا ،می یابد او قطعـاً حضور گفــت یزدانی بــه عـــالـــــم از نهــــــادِ بـاورش قِصّــــه یِ تلــــخِ جـــدائیـــهایِ فـــرزندان زِ دور . احمدیزدانی کوتوال *وشتین=منطقه ای باستانی در فیروزکوه * ور=از روستاهای زیبای فیروزکوه حضرت اسماعیل=برادر حضرت رضا(ع)و فرزند هفتم حضرت موسی ابن جعفر(ع) که مدفن پاکش در فیروزکوه محل زیارت شیعیان وعاشقان اهلِ بیت علیهم السّلام میباشد.

مشاهده متن کامل ...