به نام خدای مهربان و قشنگ سلام دوستان خوبم بروزم با کار جدیدم و اما کار جدیدم ... منتظر نقد ارزشمند شما خواهم ماند . ب خواب ی دیدم خواب خوب لذت خوب همه چیز خوب پیش می رفت هوا سنگین شده بود تپش قلب داشتم خوب بود حرکات اضافه داشتم پلکم می پرید ب ب بود فقط اما کم خونی تاثیر گذاشته بود من مثل برادرانم بودم مثل پنج انگشت دست که؛ کنارم هم بودند اما اندازه هم نبودند انگشت شصتم تروریست شده بود تو را نشان میداد به تو نگاه می کرد مثل های گنگستری که ؛ بعد از شلیک و دود تو را فوت می کند یا های رومانتیک که ؛ آ ش معلوم نیست برای چه عاشق شدند و چرا هر شب کنار هم میز را معطل می کنند گل را معطل می کنند و همه ی نگاه ها را معطل می کنند و همه چیز را... انگار اگر برگردیم عقب هیچ خواب ی ندیدم هیچ ی در کار نبوده و من دست نداشتم تروریست باشم حتی اگر دستم را در فوت کرده باشم بوسیده باشم حتی اگر اروتیک نباشد یاعلی یاحق.

مشاهده متن کامل ...