چندی پیش برخی بزرگان گفتند که با بعضی ها همانند برخورد حسین (ع) با حر بن یزید ریاحی رفتار شود. باشد، این سخن قبول. اما اگر این بعضی ها مثل حر رفتار ن د، آنوقت چه؟! حر بن یزید زیاحی فرمانده اول ی از کوفه بود که راه بر بست. اما وقتی از نیت شوم یزیدیان آگاه شد، پشیمان شد، چکمه هایش را بر گرد آویخت و سر بزیر و کشان کشان به محضر آمد و از ایشان طلب بخشش و جبران کرد و در نهایت جانش را فدای حضرت کرد. حال از شما می پرسم، این بعضی ها، آیا قرار است اینگونه رفتار کنند؟ یعنی می خواهند از تهمت و رفتارشان عذرخواهی کنند؟ آیا در صدد جبران آبروی نظام و ظلمی که به ان روا داشته اند، می خواهند آبرویشان را نزد طرفداران خود بریزند؟

مشاهده متن کامل ...