«دیزباد وطن ماست»- میزان بارندگی آ ین روز بهمن ماه دیزباد 22 میلی متر بود.به  گزارش دیزباد وطن ماست، از این میزان بارندگی 19 میلی متر آن به صورت برف و 3 میلی متر به صورت باران بارید.میزان بارندگی از اول سال زراعی (مهر ماه) تا کنون  نسبت به مدت مشابه  سال 95 و همچنین میانگین بارندگی بیست ساله کمتر بوده است.گفتنی است میانگین بارندگی سالیانه دیزباد 367 میلی متر می باشد که این امر باعث شده دیزباد جزء نقاط پر باران اسانبه حساب بیاید. امید است کمبود بارندگی ها در اسفند و بهار سال آینده جبران شود. 

مشاهده متن کامل ...